Trgovački sud u Zagrebu

Trgovačka društva

autor: Željka Bregeš

Indeks članka

  1. Pravni učinci upisa u sudski registar
  2. Trgovačka društva
  3. Statusne promjene: spajanje, pripajanje i podjela trgovačkih društava
  4. Preoblikovanje društava
  5. Povezana društva
  6. Priključena društva
  7. Zaključak

O autoru

Željka Bregeš sudac je Trgovačkog suda u Zagrebu od 2004.g. Zadužena je s radom na registarskim predmetima i voditelj je sudskog registra. Autor je članaka o sudskom registru i član je radnih skupina Ministarstva pravosuđa za sudski registar

Pojam trgovačkog društva

Odredbom članka 2. ZTD-a, trgovačko društvo je definirano kao pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni tim zakonom.

ZTD trgovačka društva dijeli na društva kapitala i društva osoba.

Društva kapitala su:

- dioničko društvo (d.d.)
- društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društva osoba su:

- javno trgovačko društvo (j.t.d.)
- komanditno društvo (k.d.)
- gospodarsko interesno udruženje (GIU)

Pravna osobnost trgovačkih društava

Trgovačko društvo svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar, a gubi svojstvo pravne osobe brisanjem toga društva iz sudskog registra. (članak 4. ZTD-a).

Upis osnivanja trgovačkih društava u sudski registar, na području suda gdje društvo ima sjedište je konstitutivne prirode, što znači da nakon upisa društvo može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može tužiti i biti tuženo pred državnim ili izbranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima.

Pravni učinci promjena u sudski registar

Predmet poslovanja-djelatnost utvrđuje se izjavom o osnivanju ili društvenim ugovorom odnosno statutom trgovačkog društva.
Trgovačko društvo može obavljati djelatnost nakon upisa iste u sudski registar (članak 35. stavak 1. ZTD-a).

Sjedište društva može se promijeniti na način određen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva. Ova se promjena provodi upisom u sudski registar, a na temelju prijave trgovačkog društva za upis promjene tog podatka u sudskom registru (članak 38. ZTD-a).

Prokura - davanje i opoziv prokure i njena ograničenja upisuju se u sudski registar (članak 54 stavak 1. i 2. ZTD-a).
Prema trećim osobama koje nisu znale niti su morale znati da je prokura opozvana, opoziv prokure djeluje od dana upisa opoziva u sudski registar (članak 54. stavak 3. ZTD-a).

Dioničko društvo

Članovi uprave u dualističkom ustroju

Članove uprave i predsjednika uprave u dualističkom ustroju imenuje nadzorni odbor. Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članovima uprave počinje s danom donošenja odluke bez obzira na upis u sudskom registru (članak 244.ZTD-a).
Uprava društva nakon svake promjene u svom sastavu kao i promjene u ovlasti za zastupanje mora bez odgađanja podnijeti prijavu registarskom sudu radi upisa te promjene u sudski registar. Iz ovakve zakonske regulacije jasno je određeno da je upis u sudski registar za članove uprave deklaratorne naravi (članak 245. a. ZTD-a). Za postupanje suprotno ovakvoj obvezi, predviđena je prekršajna odgovornost članova uprave.

Predsjednik, odnosno član uprave ostavku u pisanom obliku daje nadzornom odboru, koji o ostavci treba izvijestiti ostale članove uprave, ako ih društvo ima. Mandat predsjedniku ili članovima prestaje danom kada je ostavka dana, ako za to postoji važan razlog, odnosno ako iz izjave ne proizlazi važan razlog, mandat u članstvu uprave prestaje protekom roka od četrnaest dana od davanja izjave o ostavci. Isto tako, uređeno je da je ostavka neopoziva, a ista se može povući samo uz suglasnost nadzornog odbora. To znači da za prestanak mandata člana uprave nije potrebna odluka nadzornog odbora, dok je za povlačenje ostavke takva odluka potrebna.

Budući da Zakon više ne uvjetuje upis promjene uprave u sudski registar, jer je upis u sudski registar deklaratoran, član uprave koji je dao ostavku, svojom izjavom o danoj ostavci dokazivat će da više nije član uprave. U takvom je slučaju obveza nadzornog odbora da imenuje nedostajućeg člana uprave.

Članovi nadzornog odbora u dualističkom ustroju

Mandat članova nadzornog odbora počinje teći danom donošenja odluka glavne skupštine društva o izboru članova tog tijela, ako u odluci glavne skupštine nije drugačije rečeno.

U situacijama kada se prema odredbama zakona ili statuta društava u nadzorni odbor neki član imenuje, a ne izabire, mandat imenovanom članu počinje teći s danom davanja izjave o imenovanju.

Upis u sudski registar je deklaratorne prirode, što znači da je netko član nadzornog odbora od dana izbora ili imenovanja (ako u odluci ili izjavi nije drukčije rečeno), a ne od upisa u sudski registar.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora mogu dati ostavku društvu u pisanom obliku. Pod društvom se misli da se ostavka daje upravi društva.

Za prestanak članstva u nadzornom odboru nije potrebna odluka glavne skupštine jer izjava o davanju ostavke djeluje od dana kada je ostavka dana, osim ako u izjavi nije naveden drugi trenutak djelovanja.

Zakonodavac je i izrijekom uveo neopozivost dane ostavke, koja se može povući samo uz suglasnost glavne skupštine.

Upis u sudski registar prestanka članstva u nadzornom odboru zbog ostavke ili proteka mandata je deklaratorne naravi.

Članovi upravnog odbora u monističkom ustroju

Članovi upravnog odbora mogu biti birani ili imenovani. Na odredbe o početku mandata članovima upravnog odbora, na odredbe o davanju ostavke, kao i na odredbe o pravnim učincima dane ostavke, primjenjuju se odredbe ZTD-a o mandatu i opozivu nadzornog odbora.

Upis u sudski registar je deklaratoran.

Izvršni direktori u monističkom ustroju

Na imenovanje, opoziv, davanje ostavke i pravne učinke dane ostavke odnosno prestanak mandata primjenjuju se odredbe Zakona o upravi dioničkog društva.

Upis u sudski registar gore navedenih promjena je deklaratoran.

Statut

Statut se može izmijeniti odlukom glavne skupštine dioničkog društva (članak 301. stavak 1. ZTD-a).

Registarskom sudu mora se podnijeti prijavu za upis svake izmjene statuta u sudski registar.

Izmjena statuta je valjana tek od njezina upisa u sudski registar, što znači da je upis izmjene statuta u sudski registar konstitutivan. (članak 303. ZTD-a)

Povećanje temeljnog kapitala

Temeljni kapital društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudski registar (članak 310. i 332. ZTD-a).

Smanjenje temeljnog kapitala

Smanjenje temeljni kapital društva smatra se provedenim, danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar. (članak 344. i članak 353. ZTD-a).

Društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava društva

Upis promjene članova uprave (imenovanje, opoziv, ostavka ...) u sudski registar deklaratorne je naravi (članak 425. stavak 4.).

Nadzorni odbor

Društvenim ugovorom određuje se ima li društvo nadzorni odbor (članak 434. stavak
ZTD-a), osim u situacijama iz članka 434. stavku 2. ZTD-a, gdje je točno navedeno kada društvo mora imati nadzorni odbor.
Na upis promjena članova nadzornog (imenovanje, opoziv, ostavka..) na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZTD-a koje se odnose na nadzorni odbor u dioničkom društvu (članak 439. ZTD-a).
Upis promjene članova nadzornog odbora u društvu s ograničenom odgovornošću u sudski registar deklaratorne je naravi.

Društveni ugovor

Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova društva, a učinak ove odluke nastupa tek trenutkom upisa promjene tog akta u sudski registar (članak 454. ZTD-a).

Povećanje temeljnog kapitala

Temeljni kapital je povećan od upisa odluke o povećanju toga kapitala u sudski registar (članak 461. ZTD-a).

Smanjenje temeljnog kapitala

Smanjenje temeljnog kapitala društva smatra se provedenim tek od upisa promjene društvenog ugovora u sudski registar, a koji se registarskom sudu podnosi nakon što protekne rok koji je dan vjerovnicima za to da se jave društvu uz dokaze navedene u odredbi članku 464. stavak 2. ZTD-a.

Kontakt

Ulaz Petrinjska 8
HR-10000 Zagreb

Službena adresa Amruševa 2/II.
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Registar Suda
tel: 01/4863-444

Glasnogovornik suda

mr. sc. Maja Josipović

Službenik za informiranje

Tihana Božićević
Ana Vuković

Kućni red

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Sud ne radi vikendom i blagdanom.

Sudski registar
Primanje stranaka od 8.00 do 12.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Ovršna, stečajna i parnična pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Prijemna pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.30 sati

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1/III
47000 Karlovac

tel. 047 606-149
fax. 047 415-303

Registarski odjel
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

tel. 047 606-154
fax. 047 415-148

Uredovna vremena Sudskog registra i informacije

Uredovno radno vrijeme sudskog registra za primanje stranaka je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 8,00 do 12,00 sati.

  • Upiti putem telefona – svaki radni dan od 13,00 do 14,00 sati
  • Podizanje rješenja u sudskom registru je utorkom i petkom od 8,00 do 12,00 sati.

Uredovno radno vrijeme viših sudskih referenata u sudskom registru je utorkom i petkom od 8,00 sati do 12,00 sati.