Trgovački sud u Zagrebu

Djelokrug Suda / Ovrha / Stručni članci / Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi / Podnošenje prigovora i žalbe protiv rješenja o ovrsi

Podnošenje prigovora i žalbe protiv rješenja o ovrsi

autor: Nada Nekić Plevko

Indeks članka

  1. Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi
  2. Podnošenje i sadržaj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
  3. Određivanje ovrhe
  4. Dostava prijedloga i rješenja o ovrsi
  5. Podnošenje prigovora i žalbe protiv rješenja o ovrsi
  6. Pravomoćnost rješenja o ovrsi
  7. Obustava i prekid postupka

O autoru

Nada Nekić Plevko je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu od 1999. Radi na ovršnim predmetima I predsjednik je ovršnog odjela. Autor je brojnih članaka iz područja ovršnog prava, predavač na pravosudnoj akademiji I na stručnim seminarima. Član je radne grupe Ministarstva pravosuđa za izradu promjena Ovršnog zakona.

Ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi te ga podnosi javnom bilježniku koji ga je izdao , i u tom slučaju javni bilježnik prosljeđuje spis nadležnom sudu ( čl. 252 j OZ ) na odlučivanje.

Javni bilježnik postupa na jednak način u slučaju kada je prigovor pravodoban i dopušten i kada to nije.

U prvom slučaju, sud donosi odluku temeljem čl. 53 i 53 OZ , odnosno stavlja rješenje o ovrsi izvan snage u dijelu u kojem je ovrha određena i određuje da će se postupak provesti kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Postupak se dalje nastavlja kao parnični, a ne izvanparnični ( ovršni postupak ).

U slučaju kada je prigovor podnesen izvan roka ili od za to neovlaštene osobe, isti se odbacuje rješenjem te se nakon pravomoćnosti rješenja o odbačaju prigovora, rješenje o ovrsi može utvrditi pravomoćnim.

U slučaju da je protiv rješenja o ovrsi podnesena žalba, predmet se prosljeđuje drugostupanjskom sudu na odlučivanje.

Ako u prigovoru ovršenik nije odredio u kojem dijelu pobija rješenje o ovrsi, smatrati će se da rješenje pobija u cijelosti.

U praksi se često javljaju slučajevi kada se prigovor pobija djelomično, i ili slučajevi kada je ovrha određena protiv više ovršenika , a ne izjave svi prigovor.

U slučaju djelomičnog prigovora protiv rješenja o ovrsi, sukladno odredbama čl. 252e i čl. 54 st. 5 OZ, javni bilježnik prosljeđuje spis radi provedbe postupka u povodu prigovora nadležnom sudu . Nadležni sud za nepobijani dio rješenja o ovrsi, zaključkom utvrđuje pravomoćnost i određuje nastavno provedbu ovrhe prema sadržaju rješenja o ovrsi, te ujedno zaključkom određuje razdvajanje postupaka na način da će se u odnosu na dio rješenja o ovrsi koji se pobija postupak nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga, a u nepobijanom dijelu nastavlja se postupak provedbe ovrhe.

U odnosu na slučaj kada je ovršni prijedlog podnesen protiv više ovršenika, a ne izjave svi pravodobne i dopuštene prigovore, smatram da se rješenje o ovrsi može opravomoćiti u odnosu na onog ili one ovršenike koji prigovor nisu podnijeli i rješenje o ovrsi sa takvom djelomičnom potvrdom pravomoćnosti i ovršnosti uručuje se ovrhovoditelju radi provedbe.

U praksi se jednako tako susreću podnesci različitog sadržaja koje ovršenici podnose nakon primitka rješenja o ovrsi, kojim se traži ispravak rješenja, odgoda plaćanja, predlaže kompenzacija priznaje dugovanje no ističe se nemogućnost plaćanje i sl. Javni bilježnici bi i u tom slučaju prema određenju čl. 252 e OZ takve podneske trebali dostaviti sudu na odlučivanje , a sudovi će postupiti prema sadržaju podneska i donijeti odgovarajuću odluku .

Vezano za podnošenje prigovora posebno je važno istaći valjani način utvrđenja da li je prigovor ponesen u zakonskom roku od 8 odnosno 3 dana. Zato je prilikom primitka prigovora, u prijemnom štambilju potrebno naznačiti kada je i kako prigovor podnesen i to na način da se u štambilju naznači da li je prigovor predan neposredno u uredu ili je predan poštom, te u slučaju da je predan poštom u štambilju treba svakako naznačiti dan predaje prigovora pošti, te je potrebno sudu ujedno dostaviti i omot ( kovertu ) u kojoj je prigovor podnesen, a sve kako bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da li je prigovor podnesen u roku.

U slučaju kada se iz dostavljenog predmeta javnog bilježnika, odnosno prijemnog štambilja ureda, ne može sa sigurnošću utvrditi da li je prigovor podnesen u roku, prigovor će se smatrati pravovremenim, no o navedenom će sud sastaviti službenu bilješku, posebno ako je u popratnom dopisu javnog bilježnika navedeno da je prigovor ovršenika podnesen pravovremeno .

Jednako tako u prijemnom štambilju bi trebalo biti naznačeno da li su podneseni prilozi uz prigovor, u koliko primjeraka, a što se posebno odnosi na punomoć u slučaju da je prigovor podnesen po punomoćniku.

Prilikom dostave predmeta od strane javnog bilježnika sudu, predmet bi se trebao dostaviti sa omotom ( ili njegovom preslikom ) sa potpunim popisom pismena u njemu, trebali bi biti dostavljeni svi podnesci koji su navedeni u popisu pismena, sve dostavnice koje su zaprimljene u predmet, dok se u predmet ne bi trebale uvezivati kopije podnesaka, odnosno podnesci koji su u više primjeraka dostavljeni uz osnovni podnesak.

Kontakt

Ulaz Petrinjska 8
HR-10000 Zagreb

Službena adresa Amruševa 2/II.
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Registar Suda
tel: 01/4863-444

Glasnogovornik suda

mr. sc. Maja Josipović

Službenik za informiranje

Tihana Božićević
Ana Vuković

Kućni red

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Sud ne radi vikendom i blagdanom.

Sudski registar
Primanje stranaka od 8.00 do 12.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Ovršna, stečajna i parnična pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Prijemna pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.30 sati

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1/III
47000 Karlovac

tel. 047 606-149
fax. 047 415-303

Registarski odjel
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

tel. 047 606-154
fax. 047 415-148

Uredovno vrijeme Ovršnog odjela

  • Uredovno vrijeme ovršne pisarnice je svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
  • Ovršni sudac i sudski savjetnik prima stranke ponedjeljkom od 9,00 do 11,30 sati